Phân công trực Tết dương lịch 01/01/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng  12  năm 2016

 

PHÂN CÔNG TRỰC

Tết dương lịch  01/01/2017

 

Trực Lãnh Đạo:    Đ/c Lê Xuân Lâm

Ngày

Thời gian

Cán Bộ Đơn Vị

01/01/2017

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Đỗ Chí Phi

Chiều từ 13giờ đến 17 giờ

Đỗ Chí Phi

Lưu ý: Phòng quản trị đời sống phân công trực an toàn điện.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

LÊ XUÂN LÂM

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9