Thông báo - v/v kê khai tài sản, thu nhập của năm 2015 và kế hoạch công khai Bản Kê khai tài sản

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG 

Số:  1234/TB-CĐKTCT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30   tháng 11  năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc  Kê khai tài sản, thu nhập của năm 2015 và kế hoạch công khai Bản Kê khai tài sản.

 

                                    Kính gởi: -  Ban Giám hiệu.

                                                      - Trưởng - Phó các Phòng, Khoa, Bộ môn.

                                                      - Các viên chức: Kế tóan, mua sắm vật tư, Tuyển sinh

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Theo công văn số 11337/BCT-TTB ngày 03/11/2015 của Bộ Công Thương triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015; và công văn số 10575/BCT-TTB ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

Nhà trường triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập trong công chức-viên chức thuộc trường năm 2015 như sau:

  1. NỘI DUNG – NGHĨA VỤ KÊ KHAI:
  1. Kê khai tài sản, thu nhập (“đánh máy” vi tính) theo các nội dung trong bản “Kê khai tài sản, thu nhập” năm 2015 (file mềm bản kê khai được đăng tải trên trang web Trường, nội dung mẫu kê khai “giống mẫu của năm 2014”. Đồng thời có đăng tải kèm theo Phụ lục III hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập  của Thanh tra Chính phủ, để quý Thầy/ cô liên quan nghiên cứu thực hiện).
  2. Lưu ý trong bản “Kê khai tài sản, thu nhập”:

2.1. Phần II (Thông tin mô tả về tài sản): Bao gồm các thông tin về tài sản đã kê khai từ năm 2014 trở về trước và các thông tin về tài sản mới phát sinh (nếu có) trong năm 2015 (được ghép chung). Cần điền đầy đủ số liệu theo từng tiêu đề quy định (...,Giấy chứng nhận quyền sở hữu số ..., ....).

2.2Phần III (Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập): Trình bày riêng các thông tin về tài sản mới phát sinh  (nếu có) trong năm 2015 (tham khảo Phụ lục III, trang 6 - Giải trình sự biến động của tài sản tăng thêm).

  1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Sau khi “đánh máy” hoàn chỉnh vào bản kê khai theo quy định, cần in ra 04 bộ, người khai cần ký tươi (dùng bút mực xanh) trên từng trang của 04 bộ (sau đó người kê khai giữ lại 01 bộ để lưu).

2. Thời gian từng cán bộ – viên chức liên quan trực tiếp nộp lại 03 Bộ kê khai/người về phòng Tổ chức – Hành chính: Trước ngày 19/12/2014 để nhà trường tổng hợp – báo cáo, chuyển nộp về Bộ chủ quản.

  1. KẾ HOẠCH CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI:

1. Hình thức, địa điểm, thời gian công khai: Nhà trường công khai các bản “Kê khai tài sản, thu nhập” năm 2015 của các công chức-viên chức thuộc đối tượng kê khai theo hình thức niêm yết tại Thư viện của nhà trường trong thời gian từ ngày 01/03/2015 đến 31/03/2015, để mọi người trong nhà trường có thể xem.

2. Phòng Tổ chức – HC: Chịu trách nhiệm chuẩn bị cung cấp các tài liệu liên quan công khai: Bản danh sách những Người có nghĩa vụ kê khai, các bản kê khai tương ứng, sổ tiếp nhận các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai.

3. Phòng Đào tạo: Giao nhiệm vụ cho các viên chức trực thư viện khi công tác chuyên môn kết hợp bảo vệ, bảo quản  các tài liệu, các bản kê khai tài sản./.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu Văn thư, Tổ chức, Phòng Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

   

============================

.:: Hướng dẫn kê khai tài sản ::.

.:: Mẫu kê khai tài sản năm 2015 ::.

============================

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9