Thông báo Danh sách dự kiến kết quả xét cấp học bổng

Phòng TCHC thông báo danh sách dự kiến kết quả xét học bổng các khóa như sau:

 

- Điểm chuẩn xét học bổng từ: 7.2 điểm

- Hạn chót khiếu nại điều chỉnh trước ngày 25/07/2015

- Cần điều chỉnh, liên hệ bộ phận chế độ HSSV - Phòng Tổ chức Hành chính (Thầy Tài)

- Sau hạn định điều chỉnh trên, chờ thông báo chi phát của Phòng Tài chính Kế toán.

 

Xem danh sách dự kiến kết quả xét học bổng.

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9