Thông báo về việc nghỉ lễ 30/04 và 01/05

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG 
Số:         /TB-CĐKTCT-TCHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

 

          Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo kế hoạch nghỉ Lễ 30/4/2017 và 01/5/2017 như sau:

          Cán bộ, viên chức và HS-SV bắt đầu nghỉ Lễ từ ngày Chủ Nhật (30/4/2017) đến hết ngày Thứ Ba (02/5/2017).

          Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Lễ, nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn, bộ phận quản lý ký túc xá vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập. Kiểm tra an toàn hệ thống điện, phòng chống cháy nổ toàn bộ khu vực đơn vị mình quản lý. Bộ phận bảo vệ thực hiện nghiêm chế độ giao ca.

          Đối với bộ phận quản lý ký túc xá cần lưu ý tăng cường công tác kiểm tra an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ; kiểm tra và quản lý tốt HS-SV ở lại ký túc xá. Nhắc nhở một số hộ gia đình không buôn bán hàng lấn chiếm lề đường để đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị tại khu vực ký túc xá trường.

          Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung thông báo./.

 

  Nơi nhận:
- Các đơn vị phòng, khoa;
- Bộ phận KTX;
- Lưu: VT, TCHC.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)

Đào Khánh Dư

       

 


 

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9