Thông báo về việc nghỉ tết Đinh Dậu 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG 

Số:  ….../TB-CĐKTCT-TCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ tết Đinh Dậu 2017

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo kế hoạch nghỉ tết Đinh Dậu 2017 như sau:

1/ Thời gian nghỉ tết Đinh Dậu 2017:

+ Giảng viên và HS-SV: Nghỉ từ ngày Thứ hai, 23/01/2017 (tức ngày 26/12 AL) đến hết ngày Chủ nhật, 12/02/2017. Ngày Thứ Hai, 13/02/2017 giảng dạy và học tập bình thường.

+ Cán bộ và viên chức hành chính:  Nghỉ từ ngày Thứ Năm, 26/01/2017 (tức ngày 29/12 AL) đến hết ngày Thứ tư, 01/02/2017 (05/01 AL). Ngày Thứ Năm, 02/02/2017 (tức ngày 06/01 AL) làm việc bình thường.

2/ Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ tết, nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn, bộ phận quản lý ký túc xá thực hiện tốt một số nội dung sau:

Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; kiểm tra an toàn hệ thống điện, phòng chống cháy nổ toàn bộ khu vực đơn vị mình quản lý; khóa cửa, niêm phong và gửi chìa khóa tại thường trực bảo vệ cổng. Bộ phận bảo vệ thực hiện nghiêm chế độ giao ca. Phòng quản trị đời sống phân công trực an toàn điện.

- Đối với bộ phận quản lý ký túc xá, cần lưu ý một số vấn đề sau:

+ Tăng cường công tác kiểm tra an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ; kiểm tra và quản lý tốt HS-SV ở lại ký túc xá.

+ Nhắc nhở một số hộ gia đình không buôn bán hàng lấn chiếm lề đường để đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị tại khu vực ký túc xá trường.

Các đơn vị triển khai thực hiện các quy định trên./.

  Nơi nhận:                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị phòng, khoa;                                                                                                      (Đã ký)

- Bộ phận KTX;

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                   

 

                                                                                                                        


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9