Thông báo về việc truyền thông công tác tuyển sinh qua facebook

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 421  /TB –CĐKTCT-TCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017
 

THÔNG BÁO

Về việc truyền thông công tác tuyển sinh qua facebook

 

Kính gửi: Các đơn vị phòng, khoa

          Để thông tin, truyền thông về công tác tuyển sinh và các hoạt động của nhà trường nhanh chóng, đạt hiệu quả. Nhà trường đã thực hiện việc truyền thông qua mạng xã hội facebook, địa chỉ: www.facebook.com/caothang.edu.vn  hoặc www.fb.com/caothang.edu.vn

          Nay, Phòng Tổ chức-Hành chính thông báo đến toàn thể CB-GV-VC trong trường để biết và chủ động chia sẻ thông tin đến học sinh - sinh viên; những tập thể, cá nhân quan tâm đến nhà trường  thông qua mạng xã hội facebook.

          Trân trọng./.

 Nơi nhận:

- Các đơn vị phòng, khoa;

- Lưu: VT, TCHC.

 PHÒNG TC-HC
( đã ký)

 

   Lê Đình Kha


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9