Quyết định V/v Công nhận Tổ trưởng - Tổ phó Công Đòan

      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HỒ CHÍ MINH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CĐ TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                          ----------------                                                        ----------------
                                  TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2011  
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
V/v Công nhận Tổ trưởng-Tổ phó tổ công đoàn
 
-          Căn cứ Điều 31 Chương V Điều lệ công đoàn Việt Nam;
-          Căn cứ biên bản đại hội công đoàn các tổ và biên bản Hội nghị Ban chấp hành ngày 24/01/2011,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Công nhận các đồng chí đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng và Tổ phó các Tổ công đoàn như sau:
 
Tổ công đoàn
Họ và tên
Chức vụ
Tổ trưởng
Tổ phó
Khoa Cơ khí
Trần Thị
X
 
Phan Thị Cẩm
Thanh
 
X
Khoa Cơ khí-Động lực
Phạm Văn
Sanh
X
 
Trần Việt
Dũng
 
X
Khoa Điện tử-Tin học
Nguyễn Trọng
Khanh
X
 
Vũ Yến
Ni
 
X
Khoa Điện-Điện lạnh
Phan Thanh
X
 
Quảng Thị Cẩm
Thì
 
X
Nguyễn Thị
Uyên
 
X
Khoa Giá dục-Đại cương
Nguyễn Hữu
Vân
X
 
Cao Văn
Dương
 
X
Bộ môn Kinh tế
Trần Thị Thuý
Vân
X
 
Phòng Đào tạo-Thư viên
Nguyễn Thị Thanh
Trà
X
 
Phòng Công tác Chính trị-HSSV
Trần Khải
Minh
X
 
Phòng Tổ chức –Hành chính
Lê Cảnh Kim
Chi
X
 
Phòng Quản trị-Đời sống
Hồ Thịnh
Quế
X
 
Phòng Tài chính Kế toán và Khoa học công nghệ
Nguyễn Thị Kim
Dung
X
 
 
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng, Tổ phó thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều lệ hoạt động Công đoàn Việt Nam.
Điều 3. Mọi chế độ và quyền hạn của các đồng chí có tên trên được thực hiện kể từ ngày 1/2/2011.
                                                                                               TM BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
Nơi nhận:
-          Các tổ công đoàn trường,
-          Lưu văn phòng.
Đảng-Đoàn-Hội Công đoàn Quyết định V/v Công nhận Tổ trưởng - Tổ phó Công Đòan