Quy định Thu Chi Ngân Sách Công Đòan năm 2010-2011

      LIÊN ĐOÀN LĐ TP.HỒ CHÍ MINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CĐ TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              SỐ:…../CĐT -CĐKTCT
                                                                                TP.Hồ Chí Minh, ngày …    tháng …    năm 20…
 
 
QUY ĐỊNH THU CHI
NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2010-2011
 
-    Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẩn trích nộp kinh phí công đoàn;
-     Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn;
-     Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam;
-     Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 của tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ theo quyết định số 1262/QĐ-TLĐ;
-     Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn trường ngày 15/10/2010;
-     Căn cứ nguồn kinh phí của Công Đoàn Trường,
Ban chấp hành Công đoàn trường quy định sử dụng Quỹ Công đoàn cơ quan như sau:
A.    NGUỒN THU
1.     Thu kinh phí: Căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 của Liên Bộ Tài Chính – TLĐLĐVN.
2.     Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tống LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.
3.     Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định thu chi nội bộ hằng năm cụ thể là mỗi quý trường chi cho hoạt động công đoàn là 25 triệu đồng.
B.    NỘI DUNG CHI
Công đoàn cơ sở được sử dụng 50% số thu kinh phí và 70% số thu đoàn phí, phân bố cho các mục chi như sau:
Mục Chi
Tỷ trọng phân bố
Hướng dẫn
Lưu ý
1.Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn.
2.Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách
30%
Tỷ lệ này là tối đa
3.Chi quản lý hành chính
10%
 
4.Chi hoạt động phong trào và chi khác
40%
 
5.Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên
20%
 
 
1.    Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách: Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS bán chuyên trách, BCH, UBKT, chủ tịch, tổ trưởng công đoàn bộ phận, kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm.
Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hằng tháng x mức lương tối thiểu HCSN x 12 tháng.
Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng: căn cứ sổ đoàn viên tại đơn vị để tính mức phụ cấp theo quyết định 1262/QĐ-TLĐ và văn bản số 374/TLĐ.
Hệ số phụ cấp
Được hưởng
Kiêm nhiệm
Trách nhiệm
Chủ tịch, phó chủ tịch kiêm nhiệm
 
0,2
 
UV UBKT, chủ tịch CĐ bộ phận, tổ trưởng công đoàn.
0,1
 
UV BCH, kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm
0,11
 
 2. Chi quản lý hành chính: (10%)
-     Chi họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, mức chi: 20.000 đồng/người/lần họp.
-     Chi đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận theo dự trù tại đơn vị, tối thiểu: 50.000đồng/người
-     Chi mua văn phòng phẩm, TSCĐ, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, chi sữa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, mức uống, tiếp khách: theo nhu cầu của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.
3. Chi hoạt động phong trào (40%):
3.1.    Chi huấn luyện:
-     Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.
+ Thù lao giảng viên: 200.000 đồng/người/buổi
+ Bồi dưỡng học viên: 20.000 đồng/người/buổi
+ Nước uống: 10.000 đồng/người/buổi
-     Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu của cán bộ công đoàn cơ sở dự các lớp đào tạo huấn luyện do công đoàn cấp trên tổ chức, căn cứ hoá đơn.
3.2.     Chi tuyên truyền, giáo dục:căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp
-     Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm.
-     Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVC-LĐ.
-     Chi hổ trợ tổ chức bổ túc văn hóa cho CNVC-LĐ: chi khen thưởng động viên đoàn viên học tốt, giáo viên dạy tốt.
-     Chi về tiền giấy, bút chi thù lao bài viết có chất lượng,khen thưởng cả tập thể có thành tích trong các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường trong đơn vị.
-     Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,…do công đoàn cơ sở tổ chức theo các mức như trên.
3.3.    Chi về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.
-     Chi xây dựng gia đình văn hóa, khu văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC – LĐ. Chi tổ chức cho CNVC – LĐ thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
-     Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao.
-     Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của công đoàn cơ sở, căn cứ theo kế hoạch đề nghị đã được duyệt.
-     Chi tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn:
+ Lễ 30/4, 1/5, 28/7, 2/9, tết dương lịch, giổ tổ Hùng Vương 10/3 đơn vị được tặng quà (nhà trường chi)
+ Ngày 8/3, 20/10: 50.000đồng/người/ngày (có thể bằng tiền hoặc hiện vật)
3.4.    Chi khen thưởng cán bộ, giáo viên, đoàn viên (5%):
Chi tiền thưởng kèm các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo quy chế khen thưởng của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Công Đoàn Ngành, Liên đoàn Lao động TP.HCM.
+ Tổ CĐ xuất sắc:                                       300.000 đồng
+ Cán bộ, Đoàn viên được tặng bằng khen:   200.000 đồng
+ Phụ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi:                                 50.000 đồng
3.5.    Chi các hoạt động phong trào khác (15%):
- Chi các hoạt động thi đua, thi tìm hiểu pháp luật và an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn giỏi, khen thưởng các chuyên đề hoạt động công đoàn, chi hoạt động nữ CNVC LĐ.
- Chi hỗ trợ khen thưởng, động viên con CNVC-LĐ của công đoàn học giỏi, đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi, trung thu, trại hè cho con CNVC-LĐ của công đoàn cơ sở.
+ Học sinh giỏi: 300.000 đồng/em; khá: 200.000 đồng/em (nếu đơn vị có vận động nguồn quỹ khác đề nghị cho chi hơn hoặc chi hỗ trợ từ 10% - 50% đơn giá suất trại hè Thanh Đa/cháu/ đợt)
+ Quốc tế thiếu nhi, Trung thu:Tối thiểu 50.000 đồng/cháu
4.    Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên (20%):
a)     ĐV kết hôn đúng pháp luật, được tặng 01 món quà trị giá: 150.000 đồng/người
b)     Chi ốm đau thăm hỏi:
-     Đối tượng ĐV:
+ Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà: 100.000 đồng/người
+ Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con): 200.000 đồng/người
+ Đoàn viên bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng do lao động, thiên tai, hỏa hoạn: 500.000 đồng/người
-     Tứ thân phụ mẩu, vợ hoặc chồng, con bệnh:
+ Điều trị tại nhà: 50.000đồng/người
+ Điều trị tại bệnh viện: 100.000đồng/người
5.    Chi khác: căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí để xây dựng cho phù hợp
Căn cứ vào nguồn thu khác, cơ sở phân bổ hết cho mục chi khác hoặc cho toàn bộ các mục chi theo tình hình thực tế.
-     Chi hoạt động xã hội từ thiện.
-     Chi hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tham quan, du lịch cho CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn.
-     Chi hỗ trợ con em đoàn viên đi nhà trẻ.
-     Chi quà Tết cuối năm (nếu có nguồn thu khác đảm bảo): 200.000 đồng/người
Trên đây là một số quy định thu chi ngân sách công đoàn cơ sở tại đơn vị, làm cơ sở điều hành thống nhất chung trong toàn cơ quan.
Trong quá trình thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài quy chế hoặc ngoài định mức theo quy chế này thì phải họp Ban Chấp Hành để quyết định và phải có biên bản cuộc họp.
                                                                                           TM BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                    CHỦ TỊCH
Đảng-Đoàn-Hội Công đoàn Quy định Thu Chi Ngân Sách Công Đòan năm 2010-2011